Zamówienie strony

SKONFIGURUJ SWOJĄ STRONĘ INTERNETOWĄ

 

Z pomocą poniższego formularza możesz wybrać usługi i skonfigurować swoją stronę internetową. Po wysłaniu formularza ustalimy mailowo wszystkie szczegóły usług.

Fromularz zamówienia

Skonfiguruj swoją stronę i zamów dodatkowe usługi (np. hosting, logo, pozycjonowanie)

R O Z P O C Z N I J

Dziękujemy za zamówienie. Skontaktujemy się z Tobą wkrótce.

Hosting

Wybierz swój plan hostingowy (ceny za 1 rok)


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Zamówienie strony internetowej

Wybierz stronę wizytówkę/blog na skrypcie WordPress lub stronę ze zintegrowanym sklepem internetowym Woocommerce


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Treści na stronę internetową


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Logo i logotyp


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Administrowanie

Możesz zamówić administrowanie twoją stroną przez specjalistę

Zamów administrowanie swoją witryną przez 1 rok. W cenie dbanie o bezpieczeństwo strony, aktualizacja skryptów oraz drobne zmiany na stronie. (do 12 godzin pracy Administratora w roku)

Rezygnuję z zamówieniu Administrowania


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Layout - szablon strony


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Zdjęcia na stronę internetową

Np. zdjęcia twojej firmy lub posiadane zdjęcia z dowolnego serwisu stockowego.

Możesz wybrać do 10 płatnych zdjęć na stronę www z serwisu stockowego Depositphotos lub pozostawić nam wybór zdjęć.


0$

Musisz zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

Koszt końcowy

Cena końcowa przygotowania strony i zamówionych usług:

Dane do faktury (dla firm: NIP, dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania).

Twoje zamówienie

Opis Informacje Ilość Cena
Rabat:
Podsumowanie:
REGULAMIN SERWISU PROWEBSITE.EU

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin oznacza Regulamin korzystania z serwisu Prowebsite.eu, zwanym w dalszej części Regulaminu "serwisem"
2. Usługodawcą i Administratorem serwisu jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 36/20 10-147 Olsztyn – zwany w dalszej części Regulaminu „Prowebsite”.
3. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zakres dopuszczalnego korzystania z serwisu prowebsite.eu oraz regulamin usług zamawianych poprzez ten serwis.
4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Stronom internetowym świadczenie usługi poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zamówienia dostępnego z prowebsite.eu
5. Konsument to osoba fizyczna zawierająca umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Użytkownicy korzystając z serwisu zobowiązani są zapisami niniejszego regulaminu.
7. Zawartość serwisu stanowi własność Prowebsite oraz innych podmiotów i jest prawnie chroniona.
8. Jeśli nie wskazano inaczej, to użytkownicy serwisu mają prawo przeglądać strony serwisu oraz utrwalać w dowolnej formie wyłącznie do użytku osobistego.
9. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w procesie zamawiania usług.
10. Klient podający swój adres e-mail w formularzach pozwalających korzystać z usług serwisu, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Prowebsite oraz jego ofercie. Klient podający w formularzu zamówienia swoje dane osobowe, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji zamówionych usług.
11. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie faktur za usługi w formie elektronicznej.
12. Prowebsite korzysta ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT i do cen swoich usług nie dolicza podatku VAT, wystawia faktury bez VAT (zw. z VAT).

II. Zakres i rodzaj świadczonych usług.

1. Prowebsite świadczy Usługi w następującym zakresie:
a. rejestracji domen internetowych,
b. usług hostingowych,
c. przygotowania stron internetowych
d. pozycjonowania stron internetowych
e. przygotowywania identyfikacji wizualnej

2. Świadczenie przez Prowebsite usług drogą elektroniczną odbywa się za pomocą narzędzi dostępnych w serwisie.
3. Zamawianie usług możliwe jest za pośrednictwem narzędzi znajdujących się na stronach serwisu.

III. Wymagania i uwarunkowania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem.

1. Do uruchomienia i korzystania z serwisu niezbędny jest komputer, smartfon lub inne podobne urządzenie, podłączone do internetu obsługujące przeglądarkę internetową.
2. Prowebsite zastrzega sobie możliwość pozostawienia w systemie komputerowym Klienta tzw. plików cookies lub też innych plików posiadających tą samą funkcję użytkową.

IV. Obowiązek przestrzegania prawa.

1. Klient zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa oraz ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania usługi przez podmioty trzecie, którym Klient udostępnia usługę.
2. W przypadku uzyskania przez Prowebsite informacji o korzystaniu przez Klienta z usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Prowebsite ma prawo przetwarzać dane osobowe Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
3. Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości stron serwisu bez zgody Prowebsite wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik serwisu zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę serwisu internetowego prowebsite.eu ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi.
4. Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) – opublikowane w serwisie będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.
5. Użytkownicy, zapisując materiały z serwisu, dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Klient nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Prowebsite.
6. Zawartość serwisu została przygotowana przez Prowebsite w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Prowebsite nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości serwisu.
7. Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą. Za działanie takie można uznać w szczególności:
a. masowe wysyłanie pakietów do serwisu
b. masowe pobieranie całości lub części zawartości serwisu
c. wszelkie inne działania obniżające sprawność serwisu
8. Działania opisane w pkt. IV.8 stanowić mogą dla Prowebsite podstawę do natychmiastowego zablokowania dostępu do serwisu dla danego użytkownika oraz zgłoszenia sprawy do rozpoznania organom ścigania, a także do podjęcia działań przewidzianych w Kodeksie Cywilnym i Karnym dokładając starań o maksymalizację ewentualnego odszkodowania czy kary po udowodnieniu popełnienia czynu zakazanego / przestępstwa.

V. Zamówienie strony internetowej

1. Aby zamówić przygotowanie strony internetowej w serwisie należy wypełnić formularz zamówienia dostępny w zakładce https://prowebsite.eu/formularz/ oraz podać w formularzu swój adres e-mail oraz swoje dane potrzebne do wystawienia faktury.
2. Parametry przygotowanej strony internetowej:
a. CMS WordPress, DIVI THEME od ElegantThemes
b. Szablon RWD (Responsive Web Design)
c. Kilkadziesiąt nowoczesnych i profesjonalnych szablonów strony głównej do wyboru
d. W cenie podstawowej Strona główna + do 4 podstron (np. Oferta, Cennik, Galeria, Kontakt, Blog)
e. Możliwość zamówienia dodatkowo – domeny, hostingu, logo, przygotowania tekstów i zdjęć, instalacja sklepu WooCommerce, pozycjonowania, administrowania witryny.

3. Czas wykonania usługi przygotowania strony wynosi do 7 dni roboczych, liczony od momentu dostarczenia przez Klienta wszelkich materiałów niezbędnych do przygotowania witryny (takie jak teksty na stronę, logo, elementy graficzne) oraz dokonania zapłaty faktury proforma za zamówione usługi. W przypadku zamówienia wykonania logo lub przygotowania tekstów na stronę przez Prowebsite, czas wykonania usługi wynosi do 14 dni roboczych. W przypadku zamówienia przygotowania indywidualnego szablonu strony, czas wykonania usługi wynosi do 30 dni roboczych.
4. Zamówienie tekstów na stronę. Zamówione teksty oraz inne elementy graficzne przygotowane są na podstawie wytycznych klienta. Klient ma prawo przed zatwierdzeniem strony do wskazania poprawek w przygotowanych materiałach.
5. Zamówione logo przygotowane jest na podstawie wytycznych klienta. Na wstępnym etapie Klient otrzymuje 2-3 wstępne projekty i po wyborze projektu przygotowywany jest projekt logo. Klient ma prawo, w ciągu 3 dni od otrzymania finalnego projektu logo, do wniesienia poprawek do projektu logo.
6. Zamówienie pozycjonowania. Pozycjonowanie rozpoczyna się z dniem oddania gotowej strony www do użytku.
7. Przygotowanie materiałów przez Klienta: Klient zobowiązuje się do przygotowania treści na stronę w taki sposób, aby wizualnie i merytorycznie pasowały do wybranego szablonu.
8. Etapy zamówienia i wykonania strony internetowej
a. przesłanie przez Klienta formularza zamówienia
b. wybór szablonu graficznego strony głównej
c. zapłata za usługę
d. przygotowanie przez klienta materiałów na stronę internetową i wysłanie mailowego formularza przygotowania strony internetowej
e. realizacja usługi przygotowania strony internetowej
f. ewentualne poprawki na życzenie klienta

VI. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacja Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług winna zostać przesłana do Prowebsite w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowy Prowebsite i określać:
a. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Klienta
b. rodzaj usługi, której dotyczy,
c. zarzuty Klienta,
d. okoliczności uzasadniające reklamację,
e. ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
2. Prowebsite obowiązany jest udzielić pisemnej bądź mailowej odpowiedzi na reklamację, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz Prowebsite przez podmioty, za które  Prowebsite nie ponosi odpowiedzialności, Prowebsite przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

VII. Ograniczenia w zakresie wykorzystania kont w serwisie.

1. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystania zasobów kont hostingowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Zabrania się wykorzystywania kont hostingowych do instalacji aplikacji opartych o pracę na tzw. proxy przez PHP, aplikacji służących do automatycznego dodawania wpisów na blogach, katalogowania, sprawdzania pozycji w wyszukiwarkach, masowego pingowania itp.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów pomiędzy Klientem a Prowebsite dotyczących świadczenia usług, którym nie uda się zapobiec w drodze postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny. Miejscem świadczenia usług jest siedziba Prowebsite.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2022 r.

Świat bez VAT!

Korzystamy ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT i do powyższych cen nie doliczamy podatku, wystawiamy faktury zw. z VAT.

Przetestuj jak na naszym hostingu działają inne strony

Przykładowe strony internetowe umieszczone na naszym hostingu

 

Artwitryna.pl - rękodzieło i sztuka